KOMÍNYKomínové systémy PLEWA, BLK, prefabrikované a nerezové
STAVBYKompletní stavby, betonářské služby, betonové výrobky a stropní konstrukce

Zásady zpracování osobních údajů

1.    Obecné

Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností STAVBY – KOMÍNY, s.r.o., IČO: 252 466 74, se sídlem Plánice 356, 340 34 Plánice. Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka číslo 12591 (dále jen “správce“), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2.    Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • a)      Kontaktní údaje

V případě, že správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail a telefonní číslo, jsou tyto údaje zpracovávány  za účelem výkonu obchodní činnosti správce, spočívající zejména v přímém marketingu sestávajícím ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky správcem.

 • b)       Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

3.    Právní důvody zpracování osobních údajů

 • a) Správce je oprávněn zpracovávat Vaše kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, atd.).
 • b) Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše kontaktní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není třeba v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. I v takovém případě jste Však oprávněni vyslovit svůj nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazníkem dle těchto zásad je osoba, se kterou správce je nebo byl ve smluvním vztahu a dále osoba, která kontaktovala správce za účelem získání informací v souvislosti s nabídkou správce v rámci jeho obchodní činnosti.

Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.

Vámi udělený souhlas dle tohoto bodu jste oprávněni odvolat a svůj nesouhlas se zpracováním Vašich kontaktních údajů jako zákazníků správce dle tohoto bodu jste oprávněni vyslovit prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení či případně na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech (1) a (2) těchto zásad.

4.    Zabezpečení osobních údajů

Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

5.    Kategorie příjemců osobních údajů

Udělením souhlasu s těmito zásadami souhlasíte s předáním Vašich osobních údajů dodavatelům správce, dle níže uvedeného:

 • a)       za účelem splnění smluvních povinností správce souhlasí kupující produktů (výrobků) prodávaných správcem s předáním jejich kontaktních údajů přepravcům realizujícím objednávky správce, 
 • b)      pro marketingové a obchodní účely správce předává kontaktní údaje osob, které s tímto zpracování správci udělili souhlas, poskytovatelům IT služeb.

6.    Práva subjektů údajů

 • a)       Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaných správcem/zpracovatelem, které zahrnuje právo získat potvrzení, zda správce/zpracovatel zpracovává osobní údaje a právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů (účel, kategorie, příjemci, doba zpracování, atd.)
 • b)      Máte právo na opravu Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem/zpracovatelem v případě, že jsou nepřesné.
 • c)       Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných správcem/zpracovatelem, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění zákonných povinností správce.
 • d)      Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:
 • -          máte za to, že jsou nepřesné,
 • -          máte za to, že je správce/zpracovatel zpracovává protiprávně,
 • -          správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • -          vznesete námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • e)      Máte právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 • f)        Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem/zpracovatelem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • g)       Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů správcem.
 • h)      V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen.
 • i)        Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u správce:
  • (1)    písemně na adrese STAVBY – KOMÍNY, s.r.o., Plánice 356,PSČ:  340 34, Plánice
  • (2)    prostřednictvím e-mailu na info@stavby-komíny.cz,

nebude-li správcem v konkrétním případě stanovena jiná forma uplatnění Vašeho práva.

 • j)        Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu správce, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Platnost

Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 1.3.2019

Tato internetová stránka používá soubory cookie nezbytné pro správnou funkcionalitu a včetně souborů cookie sloužících pro marketingové účely. Kliknutím na „Souhlasím“ udělíte svůj souhlas s používáním všech typů souborů cookie.